دوره

2019-12-26

تیپ شناسی شخصیت با سبک 9 گانه انیاگرام

2019-12-26

تیپ های جانبی انیاگرام

2019-12-26

دوره تربیت Coach

2019-11-19

همایش تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

2019-11-19

همایش بین المللی سازمان و خانواده؛ ضرورتها و اولویتها

2019-11-19

همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه

2019-11-14

همایش ملی مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری