کلاس های آموزشی


انیاگرام مقدماتی
گواهینامه سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز تحصیلات مدرس نام مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری طول دوره
(ساعت)
نام دوره آموزشی
بین المللی داخلی
- شناخت تیپ های شخصیتی 9 گانه به سبک انیاگرام
- شناخت نقاط ضعف و قوت و استعداد های پنهانی خود
- شناخت ترس ها و استرس های خود و اطرافیان
- شناخت دلایل بروز عادت های خود
- راهکاری برای تغییر خطاها و اشتباهات رفتاری خود و....
عموم علاقمندان، روانشناسان و.... ندارد دکتری روانشناسی بالینی از امریکا دکتر دلبر نیروشک محل موسسه 7/6/98 24 انیاگرام مقدماتی
انیاگرام پیشرفته
گواهینامه سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز تحصیلات مدرس نام مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری طول دوره
(ساعت)
نام دوره آموزشی
بین المللی داخلی
- تعریف 27 تیپ جانبی از سبک شخصیت شناسی انیاگرام
- شناخت نقاط قوت و ضعف تیپ های جانبی با توجه به تاثیر محیط
- شناخت دلایل بروز رفتار های غیر منطقی از خود و دیگران و ارائه راهکار
- مهارت ایجاد روابط عاطفی با توجه به تیپ های جانبی
- ارائه راهکار برای دستیابی به دوست داشتن خود و دیگران و تجربه حال خوب و...
عموم علاقمندان، روانشناسان و.... انیاگرام مقدماتی دکتری روانشناسی بالینی از امریکا دکتر دلبر نیروشک محل موسسه 15/9/98 40 انیاگرام پیشرفته
تربیت مدرس انیاگرام
گواهینامه سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز تحصیلات مدرس نام مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری طول دوره
(ساعت)
نام دوره آموزشی
بین المللی داخلی
- مهارت آموزش تیپ های شخصیت
- مهارت مصاحبه و تشخیص تیپ های شخصیت
- مهارت تغییر نگرش و ارائه راهکار های توسعه فردی برای تیپ شخصیت
- مهارت آموزش ارتباط بین تیپ ها و...
عموم علاقمندان، روانشناسان و.... انیاگرام مقدماتی، انیاگرام پیشرفته دکتری روانشناسی بالینی از امریکا دکتر دلبر نیروشک محل موسسه 120 تربیت مدرس انیاگرام
کوچینگ
گواهینامه سرفصل های دوره مخاطبین پیش نیاز تحصیلات مدرس نام مدرس محل برگزاری تاریخ برگزاری طول دوره
(ساعت)
نام دوره آموزشی
بین المللی داخلی
- تعریف coach (راهبر) و فرایند کوچینگ
- مهارت بازخورد دادن و گرفتن بازخورد
Feedback Questioning
- نحوه استفاده از سوالات قوی(Powerful Questioning)
در ایجاد انگیزه برای تغییر
- به کارگیری مهارت برنامه ریزی و هدف گذاری در حل مشکلات
- مهارت شناسایی تعارضات فردی و اعتمادسازی به کمک سبک کوچینگ و ....
مدیران، دانشجویان HR MBA DBA، صاحبین کسب و کار،روانشناسان و عموم دانش پژوهان و دیگر علاقمندان ندارد دکتری روانشناسی بالینی از امریکا دکتر دلبر نیروشک محل موسسه 4/5/98 48 کوچینگ