مشاوره سازمانی


مشاوره سازمانی

سنجش و روان‌سنجی یکی از حیطه‌های اصلی روانشناسی بالینی است. به‌طورکلی روان‌سنجی عبارت است از بررسی و اندازه‌گیری ویژگی‌های روان‌شناختی انسان و تلاش برای تبدیل ویژگی‌های کیفی به داده‌‌‌‌‌های کمی و قابل مقایسه. در نتیجه باید توجه داشت که داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های روان‌شناختی می‌بایست به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزار تشخیصی مانند مصاحبه و مشاهده مورد استفاده و تفسیر قرار گیرند.

دپارتمان سنجش و روان‌سنجی نیروی تدبیر ایرانیان، در زمینه پروژه‌های صنعتی و سازمانی فعالیت‌های چشم‌گیری دارد. در این خصوص فعالیت‌هایی در جهت سنجش ابعاد مختلف شناختی و روان‌شناختی نیروهای استخدامی و در حال کار با هدف کمک به پیشرفت و افزایش کارآمدی مراکز صنعتی و سازمانی صورت می‌گیرد. همچنین در صورت لزوم پیشنهادات درمانی و راهبردی با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون‌ها در اختیار سازمان‌ها گذاشته می‌شود.

لازم به ذکر است در تفسیر هر یک از آزمون‌های ذکرشده در دپارتمان سنجش و روان‌سنجی نیروی تدبیر ایرانیان، از اطلاعات متخصص ارزیاب و مشاهدات آزمونگر استفاده‌شده و تفسیر ارائه شده جهت تشخیص با توجه به مجموعه اطلاعات به دست آمده از مراجع صورت می‌گیرد. همچنین نمونه‌ای از نتایج آزمون‌ها به تشریح در اختیار آزمودنی قرار خواهد گرفت. 

جهت اطلاع از دوره ها و کارگاه های ویژه سازمان ها و موسسات با شماره تلفن 88651369-021 تماس حاصل فرمایید.

 


برخی از آزمون‌های مورد استفاده در حوزه های مختلف این موسسه به شرح زیر می‌باشند:
 
 • آزمون تیپ شناسی شخصیت انیاگرام
 • آزمون NEO
 • آزمون مهارت های ارتباطی بین فردی
 • آزمون افسردگی
 • آزمون پرخاشگری
 • آزمون خلاقیت
 • آزمون عزت نفس
 • آزمون سبک هویت
 • آزمون انعطاف پذیری مثبت
 • آزمون سلامت عمومی
 • آزمون عملکرد خانواده
 • آزمون شاخص رضایت زناشویی
 • آزمون کیفیت زندگی
 • آزمون اعتیاد به اینترنت
 • پرسشنامه CRG
 • پرسشنامه ابعاد موفقیت
 • پرسشنامه ارزیابی استرس
 • پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد
 • پرسشنامه استاندارد کیفیت تصمیم گیری
 • پرسشنامه استرس
 • پرسشنامه الگوی رفتاری
 • پرسشنامه انتظار از شغل
 • پرسشنامه انگیزش شغلی
 • پرسشنامه تعهد سازمانی
 • پرسشنامه توانایی شهودی
 • پرسشنامه حل مساله
 • پرسشنامه روابط متقابل شخصی
 • پرسشنامه سنجش رضایت شغلی
 • پرسشنامه سنجش کارآفرینی
 • پرسشنامه شنود موثر
 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی
 • پرسشنامه مهارت های مدیران موثر
 • پرسشنامه نفوذ
 • پرسشنامه هدفگذاری
 • پرسشنامه شناسایی ارتباطات
 • پرسشنامه ارتباط موثر