فعالیت های بین المللی

موسسه نیروی تدبیر ایرانیان آماده همکاری با کلیه موسسات، صنایع، شرکت ها و ... ( به زبان فارسی و انگلیسی) در حوزه های زیر می باشد:

  • راه اندازی و اجرای کانون توسعه و ارزیابی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی (فردی، خانوادگی و سازمانی) با گواهی های بین المللی
  • مشاوره های فردی و سازمانی
  • کوچینگ فردی و سازمانی
  • مشاوره با رویکرد تیپ شناسی شخصیت اینیاگرام
  • کارگاه های آموزشی عمومی با موضوعات مختلف ( زوابط زوجین، خانواده، فرزندپروری و ....)
  • و اجرای پروژه های مدیریت تغییر

مجموعه ای از این فعالیت ها در قاب تصویر: