انتشارات

انتشارات تدبیر ایرانیان آماده همکاری با کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای چاپ و انتشار آثار علمی، تخصصی و فرهنگی می باشد.